PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO VÙNG LÃNH THỔ: KINH NGHIỆM TỪ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
PDF

How to Cite

TrầnA. V., & PhạmH. T. (2017). PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO VÙNG LÃNH THỔ: KINH NGHIỆM TỪ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC. TTU Review, 1(3). Retrieved from https://review.ttu.edu.vn/index.php/review/article/view/69

Abstract

Phát triển bền vững theo vùng lãnh thổ đang là xu hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam trong thời gian gần đây. Một số nước trên thế giới đã thành công, đặc biệt là các nước trong khối Liên minh Châu Âu, trong đó có Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức. Bài viết đề cập kinh nghiệm thành công của CHLB Đức với những nội dung như: Một số lý thuyết về phát triển bền vững vùng, lãnh thổ; Kinh nghiệm thực hiện chính sách phát triển bền vững vùng, lãnh thổ thành công của CHLB Đức; Các khuyến nghị về chính sách phát triển bền vững theo vùng lãnh thổ tại Việt Nam.

Sustainable development of territories has been a major trend in Vietnam's national development strategy recently. Some countries in the world have been successful in sustainable development of territories, especially European Union countries such as the Federal Republic of Germany. In this article, the author discussed how Germany had successfully developed theories of sustainable development of territories, how it conducted policies on sustainable development of territories, and how these experiences could be applied to the case of Vietnam.


PDF

References

Afred Weber (1929), Theory of the location of Industries, University of Chicago Press.

Các đối tác phát triển (2016), Tuyên bố chung của các Đối tác phát triển về Điều phối vùng tại Việt Nam, Hà Nội.

David Begg et al (2012), Kinh tế học vĩ mô, Nhóm giảng viên Khoa Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân dịch, Nxb. Thống Kê, Hà Nội.

J. H. Thunen (1966), Von Thunen's Isolated State. An English Edition of Der Isolierte Staat (German), Hardcover use pre formatted date that complies with legal requirement from media matrix.

NASATI (2016), Hội thảo quốc tế, Liên kết vùng trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam, truy cập ngày 20/8/2016.

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2011), Báo cáo khảo sát liên kết giữa các địa phương trong phát triển vùng tại Công hòa Liên bang Đức.

W. Christaller (1966), Central places in Southern Germany, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.