Đào Tạo Nhóm Ngành Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin Bậc Đại Học ở Việt Nam
PDF

How to Cite

Nguyen, Q. (2016). Đào Tạo Nhóm Ngành Máy Tính và Công Nghệ Thông Tin Bậc Đại Học ở Việt Nam. TTU Review, 1(1). Retrieved from https://review.ttu.edu.vn/index.php/review/article/view/7

Abstract

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin,...) hiện đang là một trong ít nhóm ngành đào tạo được mở ở nhiêu trường đại học ở Việt Nam. Kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin được xem là có cơ hội việc làm và thu nhập cao, đóng góp cho sự phát trien kinh tế của đất nước. Mặc dù vậy, không ít sinh viên tốt nghiệp các ngành này không tìm được việc làm phù hợp do không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các công ty. Bài viêt này trình bày một góc nhìn về thực trạng đào tạo Máy tính và Công nghệ thông tin của Việt Nam; từ đó nêu lên một số nhận định cũng như vấn đề cần thảo luận cho việc phát triển các ngành học này.

PDF