QUY TẮC CƠ BẢN TRONG LÀM VIỆC NHÓM/TỔ CHỨC

Abstract

QUY TẮC CƠ BẢN LÀ GÌ ?

❖      Quy tắc cơ  bản là những quy tắc giúp cải thiện khả năng làm việc nhóm và giao tiếp. Quy tắc cơ bản cũng có thể được biết đến như sự đồng thuận mặc định trong công việc, đồng ý sắp xếp, chia sẻ, và sự hiểu nhau trong một nhóm.

❖      Là những quy tắc giúp cải thiện khả năng làm việc nhóm và giao tiếp. Quy tắc cơ bản định nghĩa là một nhóm hi vọng và cách làm việc cùng nhau của một nhóm.

PDF

References

❖ Tài liệu giới thiệu giải thích cách để tham gia vào nhóm, những gì chúng ta làm, và cách chúng ta làm việc cùng nhau.

❖ Danh sách nhóm và thông tin liên lạc.

❖ Ma trận ánh xạ nêu rõ ai chịu trách nhiệm, có trách nhiệm, có thể tham khảo, đáng tin cậy, có thể bỏ qua.

❖ Tài liệu các thuật ngữ, còn được gọi là từ điển, bảng thuật ngữ, bảng hướng dẫn viết tắt.

❖ Bảng tường thuật là một trang trình bày để trình bày cho các bên liên quan về dự án, tiến độ, mục tiêu, v.v.

❖ Mô hình kinh doanh Canvas (vẽ khối).

Chỉ báo trực quan:

❖ Dấu check có nghĩa là có; Dấu có nghĩa là không; không nên dùng chữ "X" vì nó không rõ ràng.

❖ "Trạng thái Đỏ, Vàng hoặc Xanh".

➢ Màu đỏ có nghĩa là Dừng lại / Sai / Nguy hiểm.

➢ Vàng có nghĩa là Chậm / Cảnh báo / Thông báo.

➢ Xanh nghĩa là Đi / Thành công / An toàn.

❖ Định dạng được chuẩn hóa:

❖ Ngày và thời gian được viết bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ISO, như định dạng Năm Tháng Ngày và Giờ Phút Giây.

❖ Đối với thời gian, nhà nước một múi giờ; ví dụ: "Hãy nói chuyện lúc 14:00 VN (GMT+7)" cùng lúc với 3 giờ chiều ở New York; múi giờ "Z" nghĩa là theo thời gian ở Zulu. ( UTC, GMT)

(Sưu tầm và lược dịch: https://github.com/joelparkerhenderson/ground_rules)